4 Olika sorters samtal

  1. Stödjande samtal som innebär att få prata av sig. När det inte finns någon annan att prata med eller ingen man vill/kan ta upp saker med.

  2. Motiverande samtal som bygger på stöd i förändring. Ett sätt att förändra sin livsstil utifrån eget önskemål.
  3. Coaching bygger på ett tankesätt om att du själv sitter inne med svaren men att du kan behöva hjälp att bli medveten om dem och att få hjälp att gå från ord till handling. det är en framåtriktad process som utgår från nuet och ser till att du sätter upp mål för vad/var du vill vara i imorgon och hur du når dit.
  4. Sorgbearbetning är en utbildning på 8 veckor som hjälper och stödjer dig vidare i och efter en sorg

Samtal – Bollplank

Det goda samtalet det bästa verktyget för självkännedom och utveckling.

Samtalen bygger på förtroende och dialog.
Kärnan är reflektion, insikt och uppmuntran till förändring genom konkret handling.
Målet är att få prata, reflektera, bli lyssnad till, speglad och stärkt, få uppmuntran och bekräftelse.

Du kan leva ett liv som du själv har designat och som uppfyller precis dina värderingar, behov och drömmar.
Ibland så fastnar vi och kan inte ta oss ur vissa situationer, vi vet inte vad vi egentligen vill ha/göra, har inte kraft att hålla kvar det som vi egentligen önskar.

Motiverande samtal är drivkraften till en förändring.

Vi utgår från dina upplevelser, mål, värderingar och prioriteringar i förhållande till denna förändring.

Du väljer själv hur du förhåller dig till förändringen

Förändringsprocessen indelas i olika faser

  1. Förändring – vilket innebär att väga för och emot förändringen
  2. Förberedelse
  3. Handling
  4. Vidmakthållande

Coaching

coaching jobbar vi mot ett tydligt uppställt mål redan från start och vi ser hur du på bästa sätt når dit. Syftet är att du ska få med dig de verktyg du behöver för att nå ditt mål.

En modell som jag använder i coachingen är
GROW MODELL
Goal – 
vad vill du prata om?, Vad vill du uppnå?
Reality – Hur ser det ut i dag? Vad gör du idag? Hur är läget nu?
Options – Möjligheter – 
Vad finns det för lösningar? Vilka möjligheter kan du se
Way foward – Vägen framåt

Samtalen är inte terapeutiska, bygger inte på rådgivning eller mentorskap.

 

Sorg är något naturligt som vi alla kommer att uppleva

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. Ofta förknippas sorg med dödsfall och skilsmässor. Sorgereaktioner kan dock utlösas av en rad olika förluster och förändringar.
Exempel på händelser som kan utlösa sorg är separationer, övergrepp av olika slag, relationsproblematik (till partner, föräldrar, barn, vänner, kollegor), egen eller annans sjukdom, att förlora ett husdjur eller att livet inte blev som man hade tänkt sig.

Även utbrändhet eller utmattningsdepression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg kan ligga bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Första samtalet är gratis och varar ca 20-30 minuter. Här känner vi efter om det är okej att inleda en samtals relation. Vi ser också efter vad dina behov är och vilket av de 4 som skulle passa för just dig. Allt utgår från dig, dina önskningar och behov ligger till grund för samtalen. Efter detta så bestämmer du hur du vill göra.